32 645 Kernenergie

Nr. 25 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 21 juni 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1) heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake de vergunningverlening URENCO (2011Z12711/2011D31406).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 april 2011. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Van der Ham

De griffier van de commissie,

Franke

1

In welke fase bevindt zich de vergunningsprocedure?

Ik ben voornemens om nog deze maand mijn besluit over de ontwerpbeschikking kenbaar te maken.

2

Hoeveel zienswijzen zijn er op de milieueffectrapportage (MER) ingediend? Zijn die overwegend positief of negatief?

In totaal zijn 29 zienswijzen op het MER ontvangen. Van deze zienswijzen zijn er 7 uniek. De overige gelijkluidende zienswijzen zijn ondertekend door 2 035 personen. De gelijkluidende zienswijzen laten zich overwegend negatief uit over de voorgenomen uitbreiding bij Urenco. Uit bestudering van deze zienswijzen is af te leiden dat dit vooral gedreven wordt doordat deze indieners tegen het gebruik van kernenergie in het algemeen zijn.

3

Wanneer verwacht u een besluit te nemen over de vergunningverlening?

Ik verwacht dit najaar een besluit over de vergunningverlening te zullen nemen.

4

Verwacht u positief of negatief te oordelen over de vergunningverlening en waarom?

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerpvergunningbesluit.

Ik vind het onzorgvuldig om vooruitlopend op de bekendmaking van dit besluit al mededeling over de inhoud en de strekking te doen. Wel kan ik aangeven dat de door Urenco aangevraagde wijzigingen in het ontwerpvergunningbesluit getoetst zullen worden aan alle beginselen van stralingsbeschermingsbeleid, zoals rechtvaardiging, alara en dosislimieten, en dat alle zienswijzen op het MER serieus worden meegenomen.

5

Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen (eventuele veiligheidsrisico’s) van uitbreiding van de huidige capaciteit van URENCO?

Uraniumverrijking houdt in het geschikt maken van uranium voor het gebruik als brandstof in een kernreactor. De uitbreiding van Urenco kan voordelen met zich meebrengen voor economie en maatschappij. Zo worden de natuurlijke voorraden (beter) benut en vindt er toelevering plaats van brandstof aan kerncentrales, waarmee elektriciteit kan worden geproduceerd. Dat de toenemende behoefte aan brandstof voor kerncentrales wereldwijd juist in belangrijke mate bij Urenco kan plaatsvinden, is ook in het kader van non-proliferatie van belang.

De ultracentrifugetechnologie is de laatste stand der techniek voor uraniumverrijking, omdat het een schone en veilige methode betreft en economisch ook de beste resultaten oplevert.

Uit het bij de vergunningaanvraag gevoegde veiligheidsrapport en het MER blijkt dat de aangevraagde uitbreiding van de capaciteit met 25% naar 6 200 tSW/jaar en de evenredige vergroting van de maximaal aanwezige hoeveelheid UF6 geen nieuwe of bijzondere risico’s met zich mee zal brengen ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Dit geldt ook voor de beoogde overige wijzigingen.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Dijksma, S.A.M. (PvdA), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Verburg, G. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Ham, B. van der (D66), voorzitter, Smeets, P.E. (PvdA), Samsom, D.M. (PvdA), Jansen, P.F.C. (SP), ondervoorzitter, Jacobi, L. (PvdA), Koppejan, A.J. (CDA), Graus, D.J.G. (PVV), Thieme, M.L. (PvdD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Tongeren, L. van (GL), Ziengs, E. (VVD), Braakhuis, B.A.M. (GL), Gerbrands, K. (PVV), Lodders, W.J.H. (VVD), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Schaart, A.H.M. (VVD) en Verhoeven, K. (D66).

Plv. leden: Jadnanansing, T.M. (PvdA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Ormel, H.J. (CDA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Koolmees, W. (D66), Dikkers, S.W. (PvdA), Dekken, T.R. van (PvdA), Irrgang, E. (SP), Groot, V.A. (PvdA), Werf, M.C.I. van der (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Ouwehand, E. (PvdD), Gerven, H.P.J. van (SP), Schouten, C.J. (CU), Gent, W. van (GL), Leegte, R.W. (VVD), Grashoff, H.J. (GL), Mos, R. de (PVV), Taverne, J. (VVD), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Houwers, J. (VVD) en Veldhoven, S. van (D66).

Naar boven