Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332637 nr. 44

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2012

Zoals toegezegd in de brief «Aanbieding CBS Monitor Topsectoren en stand van zaken Monitoring en effectmeting bedrijfslevenbeleid»1 d.d. 16 oktober 2012 zend ik u hierbij ter informatie het eindrapport van de Expertwerkgroep Effectmeting en de folder «Bedrijvenbeleid in cijfers» van AgentschapNL *).

De toegezegde kabinetsreactie op het rapport van de Expertwerkgroep Effectmeting ontvangt u voor het kerstreces.

De minister van Economische Zaken, H. G. J. Kamp

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


X Noot
1

Kamerstuk 32 637, nr. 43, 16 oktober 2012