Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932637 nr. 376

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 376 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2019

Middels deze brief ga ik in op het verzoek van het lid Van Weyenberg, tijdens het debat met Staatssecretaris van Financiën op 13 juni jl. over de belastingafdracht van multinationals1, om een toelichting waarom een medewerker van de Netherlands Foreign Investment Agency (hierna: NFIA) aanwezig is bij de tax committee van het AmCham. Tevens vroeg het lid Van Weyenberg zich af of er nog andere organisaties zijn waar de NFIA een dergelijke rol speelt.

De NFIA heeft als taak om buitenlandse bedrijven te helpen en adviseren bij het opzetten en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Zij richt zich daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en heeft de taak te monitoren hoe het Nederlandse vestigingsklimaat zich ontwikkelt.2 De taken van de NFIA vereisen dat zij goede contacten hebben met diverse partijen, zowel aan de publieke als private zijde. Zo is het voor de NFIA, om invulling te geven aan de signaalfunctie met betrekking tot het vestigingsklimaat, van belang dat zij veelvuldig contact heeft met buitenlandse bedrijven die reeds in Nederland hebben geïnvesteerd of dit mogelijk overwegen. Naast veel één-op-één contact met individuele bedrijven neemt de NFIA hiervoor ook deel aan overleggen waar buitenlandse bedrijven spreken over het Nederlandse vestigingsklimaat. Zo neemt de NFIA deel aan de tax committee van de AmCham en aan bijeenkomsten van verscheidene buitenlandse kamers van koophandel, zoals onder andere de Japanese Chamber of Commerce in the Netherlands en de Deutsche Handelskammer. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de NFIA soms ook verzocht om ontwikkelingen in het vestigingsklimaat toe te lichten.

In de contacten en overleggen met deze organisaties is altijd duidelijk welke rol de NFIA heeft. Zij is hierbij aanwezig vanuit haar signaalfunctie, om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt bij deze bedrijven en om eventuele vragen over ontwikkelingen op het terrein van het Nederlandse vestigingsklimaat te beantwoorden. De positie van de NFIA verschilt dus duidelijk van die van de andere deelnemers aan deze overleggen. NFIA denkt bijvoorbeeld niet mee over lobbyactiviteiten. De NFIA is ook hierin transparant en daarom wordt de deelname ook gemeld op websites. Om de rol van de NFIA voor iedereen te verduidelijken zal vanaf nu, bijvoorbeeld ook op de website van de AmCham, expliciet worden opgenomen dat de NFIA bij dit type overleggen de rol van toehoorder heeft.

Tot slot vind ik het nog van belang om de belangrijke bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie te benadrukken, zoals ook beschreven in mijn brief aan uw Kamer van 18 december jl.3 En juist gezien dit belang van buitenlandse bedrijven is het goed dat de NFIA, met duidelijkheid over hun rol, goed in contact is met deze buitenlandse bedrijven om te zorgen dat zij in Nederland (blijven) investeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Plenair verslag (ongecorrigeerd): Handelingen II 2018/19, nr. 93, Debat over de belastingplicht van multinationals

X Noot
2

Zie ook brief aan: Kamerstuk 32 637, nr. 297.

X Noot
3

Kamerstuk 32 637, nr. 342.