32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2013

Hierbij bied ik u namens het kabinet de visie op het toegepaste onderzoek aan1. Daarmee geef ik invulling aan mijn toezegging in het Wetgevingsoverleg Ondernemerschap van 17 december 2012 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 122) en aan de toezegging van mijn voorganger, gedaan op 2 november 2011 tijdens de behandeling van de EZ-begroting voor het jaar 2012 (Handelingen II 2011/12, nr. 18, item 5, blz 41–50).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven