32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2012

Op maandag 16 januari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn eerste reactie op de voorstellen voor innovatiecontracten en de human capital agenda’s, met als bijlage de samenvattingen van deze voorstellen. Middels deze brief bied ik uw Kamer de samenvattingen aan van de voorstellen voor de doorsnijdende thema’s ICT en biobased economy1.

De Roadmap ICT voor de topsectoren gaat in op het belang van ICT binnen alle topsectoren én op dwarsdoorsnijdende ICT-onderwerpen voor onderzoek en innovatie in lijn met de doelen van de Digitale Implementatie Agenda2.

Biobased economy is een ander dwarsdoorsnijdend thema voor topsectoren. Bedrijven, kennisinstellingen en regio's hebben bijgedragen aan het voorstel voor een innovatiecontract biobased economy, met een integrale aanpak over de topsectoren.

Bij de definitieve besluitvorming in het voorjaar, zal ik nader inhoudelijk ingaan op de innovatiecontracten voor topsectoren, inclusief deze doorsnijdende thema’s.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Tweede Kamer vergaderjaar 2011–2012, 26 643, nr. 217.

Naar boven