Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732627 nr. 25

32 627 (Glas)tuinbouw

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2017

In het Activiteitenbesluit wordt een verplichting opgenomen voor glastuinbouwbedrijven om gewasbeschermingsmiddelen uit het water te zuiveren met een zuiveringsrendement van ten minste 95%. In een hoofdlijnenakkoord met betrokken partijen zijn afspraken gemaakt, waar alle partijen aan vast willen houden, over de verplichte zuivering voor individuele bedrijven per 1 januari 2018 en voor collectieven van bedrijven uiterlijk per 1 januari 2021. Deze maatregelen zijn nodig om de waterkwaliteitsdoelen te halen.

Op het Wetgevingsoverleg van 22 november 2016 heeft uw Kamer mij verzocht om de Kamer voor 1 maart 2017 te informeren hoe de juridische belemmeringen binnen de wetgeving weggenomen worden, zodat het bestaande stelsel van riolering gebruikt kan worden voor het collectief zuiveren van afvalwater (motie Geurts; Kamerstuk 34 550 J, 22).

Om tegemoet te komen aan het verzoek van uw Kamer heb ik overleg gevoerd met de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, LTO Glaskracht Nederland en het Hoogheemraadschap van Delfland over de juridische en fiscale belemmeringen in de bestaande wetgeving voor collectieve zuivering en opties hoe deze zijn weg te nemen.

Het zuiveren van stedelijk afvalwater is een taak die is opgedragen aan het waterschap. Dit belet zuivering door een particulier collectief. Een waterschap kan wel zuiveren, maar mist in de huidige wetgeving een grondslag om de kosten hiervan aan de glastuinbouwbedrijven door te berekenen.

Uit overleg met partijen blijkt dat er een concrete wens is om de zuiveringsplicht zo in te vullen dat dit gebeurt nádat het bedrijfsafvalwater in het stedelijk afvalwater is beland. Een initiatief om hiervoor een voorziening te treffen is in voorbereiding bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Omdat een dergelijke voorziening nu wettelijk nog niet mogelijk is bereid ik een beperkte wijziging van de Waterschapswet voor die het mogelijk maakt dat een waterschap de kosten hiervan doorbelast aan de bedrijven. Hiermee wordt het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen die worden geloosd door glastuinbouwbedrijven te zuiveren onder verantwoordelijkheid van het waterschap.

Uit een inventarisatie van de per 1 januari 2017 ingediende business cases voor collectieve zuivering blijkt dat met dit voorstel de meeste initiatieven voor collectieve zuivering kunnen worden uitgevoerd. Ik kom met dit voorstel zo ver als mogelijk tegemoet aan de wens van de Kamer om belemmeringen weg te nemen. Dit wordt ook door de betrokken partijen zo ervaren. Omdat de voorgenomen wijziging van de Waterschapswet goed onderbouwd moet zijn, zal ik deze wijziging pas in procedure kunnen brengen als de betreffende business cases sluitend zijn. Voorafgaand aan het AO Water zal ik uw Kamer op de hoogte brengen van de voortgang.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus