Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332627 nr. 10

32 627 Glastuinbouw

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2013

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij op 5 december verzocht om een stand van zakenbrief inzake de glastuinbouwsector aan de Kamer te sturen en daarbij in te gaan op het stallingsfonds glastuinbouw zoals verzocht in de motie van Koopmans (Kamerstuk 21 501-32, nr. 620) en de motie van De Mos (Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 122).

In de moties is om aandacht gevraagd voor de herstructurering van de glastuinbouwsector1.

Ik constateer dat de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen een sector is met een sterke internationale verwevenheid, die beschikt over een goede infrastructuur en wereldwijd bekend staat om haar hoogwaardige kennis en sterk innovatieve karakter. De totale tuinbouwketen levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie met een omvangrijke export van uitgangsmateriaal, tuinbouwproducten en ook van technische systemen en diensten. Daarom is het met recht één van de Topsectoren.

Mij is inmiddels ook duidelijk dat de sector kampt met een aantal problemen. De rendementen in de sector, met name in de glastuinbouw, staan al enkele jaren sterk onder druk. Ongeveer een derde van de glastuinbouwbedrijven heeft ernstige liquiditeitsproblemen door de bredere financieel economische crisis. Daarnaast liggen er voor de tuinbouwsector een aantal stevige opgaven, zoals verdere verduurzaming, komen tot sectorbrede sluitende tracking en tracing systemen, en internationale sectorbranding zoals in de Topsectorvisie Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn aangegeven. Ik verdiep me nu in de vraagstukken van de tuinbouw en wil graag met het bedrijfsleven werken aan toekomstperspectief. Ik zal uw Kamer in het voorjaar nader informeren over mijn visie op de tuinbouw. Daarbij zal ik aangeven wat mijn inzet is voor de verdere versterking van het perspectief voor de tuinbouw.

Tevens zal ik u dan nader informeren over de uitkomsten van de inspanningen die nu gedaan worden ten aanzien van herstructurering in het kader van de moties De Mos en Koopmans. Die inspanningen op dit moment zijn als volgt. Om de huidige stagnatie in de herstructurering van clustergebieden te doorbreken acht ik het noodzakelijk om tot nieuwe instrumenten te komen. Daartoe is in de Uitvoeringsagenda van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen het project duurzame modernisering teeltareaal tuinbouw ingezet. In dit project onder leiding van Greenport Holland, worden met LTO, banken, regionale overheden en het Ministerie van Economische Zaken nieuwe instrumenten ontwikkeld. Binnenkort komen de eerste resultaten van dit project beschikbaar.

In het kader van voornoemd project zal ook de stallingsproblematiek opnieuw worden bezien, waarover eerder met betrokken partijen is gesproken.

Overigens zijn, zoals in de brief van 12 november jl. aan uw Kamer is aangegeven (33 400 XIII, nr. 10), de middelen van het voormalig ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw, waar de motie Koopmans naar verwijst, omgezet in een interne begrotingsreserve Landbouw en bestemd voor meerjarige uitbetaling van reeds aangegane verplichtingen.

Vanuit de sector en de banken is er vraag naar uitbreiding van garantstellingen, om deze zware economische tijden te overbruggen.

Om toekomstgerichte bedrijven te ondersteunen onderzoek ik, in relatie tot de nieuwe instrumenten van voornoemd project, de noodzaak en mogelijkheden voor garantstellingen. Besluitvorming hierover is voorzien in het voorjaar van 2013.

Graag ga ik de komende periode nader in gesprek met het bedrijfsleven om me verder te oriënteren op de vraagstukken in de tuinbouw. In het voorjaar van 2013 zal ik uw Kamer nader informeren over mijn visie op de tuinbouwsector en de mogelijkheden in het kader van herstructurering en garantstellingen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Motie «de Mos» (33 000 XIII, nr. 122) verzoekt de regering zich in te zetten op herstructurering van de tuinbouwsector en de Kamer over de behaalde resultaten te berichten. De motie Koopmans (21 501-31, nr. 620) verzoekt het financiële instrumentarium en de middelen van het voormalige landbouwontwikkelings- en saneringsfonds in te zetten ten behoeve van de borgstelling voor de herstructurering van de glastuinbouwsector.