Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332623 nr. 102

32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juli 2013

Hierbij treft u aan de reactie op het verzoek van het lid Voordewind over het mogelijk maken dat Syriërs hun familieleden in Nederland kunnen komen bezoeken (Handelingen II 2012/13, nr. 71, item 10, blz. 45–48).

Mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie informeer ik u dat visumverlening aan Syriërs in het kader van familiebezoeken mogelijk is, mits de betreffende visumaanvragen aan de (reguliere) voorwaarden van visumverlening voldoen. Hierbij wordt onder meer bezien of de visumaanvragers aannemelijk kunnen maken dat zij na het verstrijken van de geldigheidsduur van het visum het Schengengebied zullen verlaten.

Voor wat betreft de vraag naar de mogelijkheid van een versoepelde afgifte van visa aan Syriërs die naar Nederland willen komen voor familiebezoek, deel ik u het volgende mee.

Gelet op de huidige politieke situatie in Syrië is de kans groot dat bezoekende Syrische familieleden voor langer verblijf in Nederland in aanmerking willen komen. Daarvoor is de visumprocedure niet bedoeld. Indien Syriërs langer dan 90 dagen in Nederland wensen te verblijven, dienen zij hiervoor de TEV-procedure (Toegang en verblijf) te doorlopen.

Het is daarnaast van belang dat het visumafgiftebeleid van Nederland in lijn is met de praktijk van de andere in de regio vertegenwoordigde Schengenlanden. Dit om «visumshoppen» te voorkomen. Ook de overige Schengenlanden kennen geen speciale regeling voor familiebezoek van Syriërs.

Een versoepelde afgifte van visa aan Syriërs is dan ook, gelet op het voorgaande, niet aan de orde. Echter, gezien de situatie in Syrië, zal het kabinet bij de behandeling van visumaanvragen door Syriërs rekening blijven houden met schrijnende persoonlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld in geval van ernstige ziekte van het in Nederland woonachtige familielid die de Syrische aanvrager uitnodigt voor een bezoek aan Nederland).

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans