32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN GERBRANDS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan zes maanden.

II

In artikel 3.1, vijfde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan zes maanden.

III

In artikel 4.2, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan zes maanden.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat bij een functievervulling anders dan op grond van arbeidsovereenkomst of aanstelling (waarbij gedacht moet worden aan de inhuur via een management-bv, een adviesbureau of een uitzendbureau), het bezoldigingsmaximum van toepassing is indien de functie via die weg voor meer dan zes maanden wordt uitgeoefend. Hiervan is tevens sprake als die zes maanden niet aaneengesloten zijn, maar binnen een periode van achttien maanden toch meer dan zes maanden als topfunctionaris wordt gewerkt.

In het huidige wetsvoorstel wordt het bezoldigingsmaximum van toepassing geacht indien een functievervulling anders dan op grond van arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt uitgeoefend gedurende meer dan twaalf maanden. Dit achten de indieners een te lange termijn.

Koopmans

Gerbrands

Naar boven