32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 7.3 wordt in het eerste tot en met het zesde lid «vijf jaar» telkens vervangen door: drie jaar.

Toelichting

In nota van wijziging nr. 17 is gekozen voor een aanvullend afbouwperiode van drie jaar na het verstrijken van de «standaard» overgangsperiode van vijf jaar. Dit amendement bewerkstelligt dat de overgangsperiode van vijf jaar wordt verkort naar drie jaar. De afbouwperiode van drie jaar, waarin het zesde lid van artikel 7.3 voorziet, blijft bestaan.

Heijnen

Naar boven