32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Over de regelingen, bedoeld in het eerste lid, vindt overleg plaats met de betrokken werknemersverenigingen, bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve onderhandelingen. Het overleg vindt op een zodanig tijdstip plaats dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de voorgenomen regeling.

II

Aan artikel 3.4 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Over de regelingen, bedoeld in het eerste lid, vindt overleg plaats met de betrokken werknemersverenigingen, bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve onderhandelingen. Het overleg vindt op een zodanig tijdstip plaats dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de voorgenomen regeling.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat voorafgaand aan het vaststellen van de ministeriele regeling met betrekking tot de bezoldiging van een topfunctionaris, overleg plaatsvindt met de vakbonden die het personeel in de sector waar de wijziging plaatsvindt, vertegenwoordigen.

Heijnen

Naar boven