32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VAN DER BURG

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.3, eerste lid, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. in Nederland gevestigde rechtspersonen die een of meer subsidies ontvangen als bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, die tezamen meer bedragen dan 50% van de jaarlijkse inkomsten van de rechtspersoon, met uitzondering van die rechtspersonen die zijn opgenomen in de bijlagen 3 of 4 en met uitzondering van naamloze en besloten vennootschappen die een op winst gerichte onderneming drijven.

Toelichting

Met dit amendement wordt het bezoldigingsmaximum van toepassing op de gesubsidieerde instellingen, voor zover niet genoemd in bijlage 3 of 4 van het wetsvoorstel. Ten aanzien van die bijlagen gelden de regels die daarvoor in het wetsvoorstel worden gesteld. De wijziging heeft met name betrekking op rechtspersonen die worden gesubsidieerd door decentrale overheden. Ook door het rijk gesubsidieerde instellingen die evenwel niet in een bijlage zijn opgenomen vallen onder de wet, voor zover hun jaarlijkse inkomsten voor meer dan 50% uit subsidie bestaan.

Koopmans

Van der Burg

Naar boven