32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 11 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel f, vervalt «en de winstdelingen en bonusbetalingen».

II

In artikel 1.6 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Voor zover partijen een winstdeling, bonus of andere vorm van variabele beloning overeenkomen, is deze overeenkomst nietig. De betaling van een winstdeling, bonus of andere vorm van variabele beloning is nietig.

III

Na artikel 2.8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.8a

Partijen komen geen winstdelingen, bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloning overeen.

IV

Na artikel 3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.5a

Partijen komen geen winstdelingen, bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloning overeen.

Toelichting

In de semipublieke sector dient volledig afgezien te worden van alle vormen van prestatiebeloningen (bonussen). Werknemers en bestuurders die werken voor de publieke zaak behoeven niet financieel geprikkeld te worden om hun best te doen voor een zo goed mogelijke (semi-)publieke dienstverlening. Dit amendement regelt dat prestatiebeloningen (bonussen) geen onderdeel mogen uitmaken van de bezoldiging van functionarissen die onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector vallen.

Heijnen

Naar boven