32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT

Ontvangen 11 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1, onderdeel e, vervalt «, de belastbare vaste en variabele vergoedingen».

II

In artikel 1.1, onderdeel f, vervalt «en met uitzondering van belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen».

III

In artikel 2.2, eerste lid, vervalt onderdeel b.

IV

In artikel 2.2, derde lid, vervalt onderdeel b.

Toelichting

Middels dit amendement wordt gerealiseerd dat het bedrag van € 7 559 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen onderdeel uitmaken van de periodiek betaalde beloningen overeenkomstig de indeling van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Deze post maakt daarmee onderdeel uit van het bedrag van € 187 340 aan beloning. Dit bedrag worden dus niet langer bij het bedrag van € 187 340 opgeteld.

Van Gent

Naar boven