32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 10 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 7.3 vervalt het zesde lid.

Toelichting

Middels dit amendement komt het zesde lid van artikel 7.3 te vervallen. In nota van wijziging nr. 17 is gekozen voor een aanvullende overgangsperiode van drie jaar (na het verstrijken van de «standaard» overgangsperiode van vijf jaar), waarmee wordt beoogd degenen op wie het overgangsrecht na vijf jaar nog steeds van toepassing is, niet in één keer, maar geleidelijk de bezoldiging te geven die op grond van de wet is toegestaan. Dit extra overgangsregime acht de indiener niet gewenst.

Heijnen

Naar boven