32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 10 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan bijlage I, onder ministerie van Financiën, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2a. In Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Toelichting

Met dit amendement worden algemeen nut beogende instellingen, de zogenaamde «goede doelen», als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 onder het bezoldigingsmaximum van het wetsvoorstel gebracht. Verkrijging van de ANBI status gebeurt op basis van criteria die betrekking hebben op onder andere bestuur, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang, zowel statutair als feitelijk. Voldoet een instelling hieraan dan brengt dit verschillende fiscale voordelen met zich mee. Hieruit blijkt dat er sprake is van een publiek belang, waardoor het in de rede ligt om instellingen met de ANBI status onder de reikwijdte van het wetsvoorstel te brengen.

Heijnen

Naar boven