32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 28 september 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.1a

In afwijking van artikel 2.1 komen partijen met betrekking tot de leden van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen f, g en h en artikel 1.3 geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan vijf procent van de voor de rechtspersoon of instelling op grond van artikel 2.2, artikel 2.5 of artikel 2.6 geldende maximale bezoldiging.

II

Na artikel 3.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.1a

In afwijking van artikel 3.1 komen partijen met betrekking tot de leden van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling als bedoeld in artikel 1.4 geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan vijf procent van de voor de rechtspersoon of instelling op grond van artikel 3.1 of artikel 3.3 geldende maximale bezoldiging.

III

Na artikel 7.3, tweede lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Een bezoldiging voor de leden van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling die afwijkt van artikel 2.1a, onderscheidenlijk artikel 3.1a, is toegestaan, indien de bezoldiging is overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging van de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c of d, of artikel 1.4, eerste lid, waardoor deze wet van toepassing is geworden op de betreffende rechtspersoon of instelling. De bezoldiging, bedoeld in de vorige volzin, wordt slechts verhoogd, indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet tussen partijen zijn overeengekomen. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. De artikelen 5.4 tot en met 5.6 zijn van toepassing.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om buitensporige beloningen voor leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in de semipublieke sector te voorkomen. Met dit amendement wordt de bezoldiging voor leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen gemaximeerd op 5% van de beloning die geldt voor de bestuurders.

Heijnen

Naar boven