32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 31 augustus 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan bijlage 1, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • 1. Een kindercentrum of gastouderbureau dat is geregistreerd in het register kinderopvang, bedoeld in artikel 1.47a van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Toelichting

Kinderopvang is een belangrijke dienst waarop substantiële regelgeving van toepassing is en die voor een groot deel middels inkomenstoeslagen en belastingmaatregelen uit publieke middelen wordt gefinancierd. Het gaat voor een heel groot deel om een gesubsidieerde voorziening zij het dat de subsidies via de afnemers lopen en niet via de instellingen. De marktwerking in de zin van concurrentie is beperkt en vergelijkbaar met de zorg en onderwijssectoren die ook onder deze wet vallen.

Heijnen

Naar boven