32 563 Oostvaardersplassen

Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2011

Zoals door mij toegezegd in het schriftelijk overleg over de stand van zaken van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 11) en naar aanleiding van het verzoek van 30 maart 2011 van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van uw Kamer, ontvangt u hierbij het besluit ter instelling van de beheeradviescommissie Oostvaardersplassen (commissie Vaarkamp)1.

Tijdens het algemeen overleg van 1 december 2010 (kamerstuk 32 563, nr. 9) heb ik aangegeven dat de commissie Vaarkamp bindende adviezen moet kunnen geven over het beheer door Staatsbosbeheer van de Oostvaardersplassen en van de grote grazers in het bijzonder. Zoals ook is benadrukt door de Commissie Evaluatie Staatsbosbeheer (commissie d’Hondt), is Staatsbosbeheer ingevolge de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer echter een zelfstandig bestuursorgaan. Daarom is de gewenste bindendheid van de afspraken vormgegeven in bijgaande notitie met afspraken tussen mijn ministerie en Staatsbosbeheer1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven