32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nr. 56 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 februari 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt in de artikelen 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, eerste lid, en 17, eerste lid, «de artikelen I tot en met IX» telkens vervangen door: artikel I.

Toelichting

Dit amendement bevat de wetstechnische aanpassing van een aantal verwijzingen naar aanleiding van het vervallen van artikel IX.

Van Weyenberg Van Hijum

Naar boven