32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Ambtenarenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

 • 1. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is.

 • 2. Overheidswerkgever in de zin van deze wet, zijn:

  • a. de staat;

  • b. provincies;

  • c. gemeenten;

  • d. Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;

  • e. overige openbare lichamen;

  • f. overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen; en

  • g. andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen, waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag, waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt.

 • 3. Een overheidswerkgever sluit geen arbeidsovereenkomst met:

  • a. degenen die zijn benoemd in het ambt van een eenhoofdig bestuursorgaan of als lid van een orgaan of college dat onderdeel uitmaakt van een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon en niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een ander bestuursorgaan;

  • b. de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, sub 1° tot en met 4°, van de Wet op de rechterlijke organisatie, de deskundige leden, bedoeld in de artikelen 48, derde lid, 55a, tweede lid, 66, tweede en derde lid, 67, derde lid, 69, tweede lid, en 70, tweede lid, van diezelfde wet, de militaire leden, bedoeld in de artikelen 54, derde lid, 55, tweede lid, en 68, tweede lid, van diezelfde wet en hun plaatsvervangers;

  • c. de militaire ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

  • d. de dienstplichtigen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet dienstplicht; en

  • e. notarissen en gerechtsdeurwaarders.

B

Artikel 2 vervalt.

C

Titel II vervalt.

D

De artikelen 125, 125bis en 125ter vervallen.

E

Artikel 125quater komt te luiden:

Artikel 125quater

 • 1. Een overheidswerkgever voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie.

 • 2. Een overheidswerkgever zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid, in ieder geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit.

 • Een overheidswerkgever draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen.

 • 4. Een overheidswerkgever verstrekt als onderdeel van een bij of krachtens de wet voorgeschreven document dat jaarlijks wordt opgesteld tot verschaffing van inzicht in de financiële positie een verantwoording met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot het bepaalde in dit artikel.

F

Artikel 125quinquies komt te luiden:

Artikel 125quinquies

 • 1. Een overheidswerkgever draagt zorg voor:

  • a. de verplichte aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar bij zijn indiensttreding;

  • b. de melding en de registratie van nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;

  • c. de openbaarmaking van de krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is;

  • d. het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd;

  • e. de melding van financiële belangen respectievelijk van het bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken voor ambtenaren die een functie vervullen waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is; en

  • f. een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij werkzaam is.

 • 2. De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de procedure, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot het bepaalde in dit artikel.

G

In artikel 125a, derde lid, wordt «De ambtenaar» vervangen door: De ambtenaar en de gewezen ambtenaar.

H

De artikelen 125b en 125c vervallen.

I

In artikel 125d wordt «het bevoegd gezag» vervangen door «de overheidswerkgever» en wordt «Het bevoegd gezag,» vervangen door: De overheidswerkgever.

J

In artikel 125e, tweede lid, wordt «Aan een ambtenaar kan eervol ontslag worden verleend» vervangen door: Een ambtenaar kan worden ontslagen.

K

Artikel 125f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «ambtenaren die door of vanwege het Rijk zijn aangesteld» vervangen door: ambtenaren of gewezen ambtenaren met wie de staat een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2.Bij de in het eerste lid bedoelde algemeen maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de in die maatregel opgenomen voorschriften tevens betrekking hebben op gewezen ambtenaren.

L

De artikelen 125g, 125h, en 126 vervallen.

M

Artikel 133 wordt vervangen door:

Artikel 133

 • 1. Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de aanstelling die voor het tijdstip van inwerkingtreding van die wet is verleend aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 1, van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De arbeidsovereenkomst bevat de rechten en plichten van de ambtenaar zoals die golden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

 • 2. Artikel 5:6, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet is van toepassing in geval de ambtenaar voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wegens de aard van de arbeid op regelmatige basis op zondag werkzaam was, ongeacht de aanwezigheid van een beding over die arbeid op zondag.

 • 3. De ambtenaar die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aanspraken ontleende aan artikel 125c, eerste of tweede lid, zoals dat luidde voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, behoudt die aanspraken.

Artikel 133a

Ten aanzien van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen alsmede de behandeling van zodanig bezwaar of beroep tegen een op grond van de Ambtenarenwet of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 genomen besluit of handeling dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is bekendgemaakt, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van die wet.

N

Artikel 134 vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 50 van de Politiewet 1993 vervallen het eerste, derde en vierde lid, alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid.

ARTIKEL III

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 615 vervalt.

B

In artikel 662 vervalt het eerste lid, onder vernummering van het tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.

ARTIKEL IV

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 76, onderdeel a, wordt «in dienst zijn» vervangen door: anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn.

B

In artikel 76a, eerste lid, wordt »bedoeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984,» vervangen door: bedoeld in de toepasselijke rechtspositieregeling,.

ARTIKEL V

Artikel 2 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b tot en met d geletterd a tot en met c.

2. In het tweede lid wordt «eerste lid, onderdeel d» vervangen door: eerste lid, onderdeel c.

ARTIKEL VI

In artikel 2, eerste lid, van de Wet op de loonvorming vervalt onderdeel a en worden de onderdelen b en c geletterd a en b.

ARTIKEL VII

In artikel 2 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag vervalt het derde lid.

ARTIKEL VIII

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:1, derde lid, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig» vervangen door: een persoon met betrekking tot diens in artikel 1, derde lid, van de Ambtenarenwet bedoelde hoedanigheid.

B

In artikel 8:1, tweede lid, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig» vervangen door: een persoon met betrekking tot diens in artikel 1, derde lid, van de Ambtenarenwet bedoelde hoedanigheid.

C

In artikel 8:4, onderdeel d, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwetals zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig» vervangen door: een persoon met betrekking tot diens in artikel 1, derde lid, van de Ambtenarenwet bedoelde hoedanigheid.

D

In artikel 8:41, derde lid, onderdeel a, sub 2°, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet» vervangen door: een militair ambtenaar of gewezen militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

ARTIKEL IX

De Beroepswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18, eerste lid, onderdeel a, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig» vervangen door: een persoon met betrekking tot diens in artikel 1, derde lid, van de Ambtenarenwet bedoelde hoedanigheid.

B

In artikel 22, tweede lid, onderdeel a, sub 2°, wordt «een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet» vervangen door: een militair ambtenaar of gewezen militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

ARTIKEL X

De krachtens artikel 125, eerste lid, onderdeel m, van de Ambtenarenwet vastgestelde regels, zoals deze golden voorafgaand aan inwerkingtreding van deze wet, blijven buiten toepassing bij de totstandkoming van deze wet.

ARTIKEL XI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

ARTIKEL XII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Naar boven