32 550 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Nr. 17 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 maart 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel I komt artikel 3, onderdeel b, sub 4°, als volgt te luiden:

4°. de bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven werkzame leden met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Beroepswet onderscheidenlijk artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, alsmede de aldaar werkzame senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Beroepswet onderscheidenlijk artikel 5, tweede lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie;.

2.

In artikel I wordt in artikel 6, eerste lid, «bij en krachtens» vervangen door: bij of krachtens.

3.

In artikel I, artikel 8, eerste lid, onder c, wordt «het goed functioneren» vervangen door: de goede functionering.

4.

In artikel I wordt in artikel 9 «hetgeen hem in verband met zijn functie» vervangen door: hetgeen hen in verband met hun functie.

5.

In artikel I wordt in artikel 13, tweede lid, «Bij de in het eerste lid bedoelde algemeen maatregel van bestuur» vervangen door: In de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur.

6.

In artikel I, wordt in artikel 14, eerste lid, na de dubbele punt ingevoegd: duur van het dienstverband,.

7.

Artikel IIa, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 16 wordt «of artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993» telkens vervangen door: , artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 201x..

8.

In artikel IIb wordt «(Politiewet 200x)» vervangen door «(Politiewet 200.)», en «is getreden» vervangen door: is getreden dan wel treedt.

9.

In artikel IIc wordt in de aanhef «(Politiewet 200x)» vervangen door «(Politiewet 200.)», en onder 1, in de aanhef van het eerste lid «artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, en tweede lid,» vervangen door: artikel 2, onderdelen a, c en d,.

10.

In artikel IId wordt «200x» vervangen door: 200..

11.

In artikel VIII, onderdelen A, B en C, wordt «artikel 3 van de Ambtenarenwet» telkens vervangen door: artikel 3 van de Ambtenarenwet 201..

12.

De artikelen VIIIa en VIIIb komen te luiden:

ARTIKEL VIIIa

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (32450) tot wet is of wordt verheven en van die wet:

a. deel A, artikel I, onderdeel CC, eerder in werking is getreden of treedt dan artikel VIII, onderdelen B en C, van deze wet, dan wordt artikel VIII, onderdelen B en C, van deze wet vervangen door:

B

Artikel 8:2, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn,.

C

Artikel 8:4, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden,.

b. deel A, artikel I, onderdeel RR, eerder in werking is getreden of treedt dan artikel VIII, onderdeel D, van deze wet, dan vervalt artikel VIII, onderdeel D, van deze wet.

c. deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, worden aan artikel VIII van deze wet twee onderdelen toegevoegd, luidende:

E

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 4 wordt

«Een besluit van een bij of krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bestuursorgaan of van een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997, met uitzondering van:

a. een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

b. een besluit ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden»

vervangen door:

Een besluit van een bij of krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bestuursorgaan, met uitzondering van:

a. een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

b. een besluit ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden

Een besluit van een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997, met uitzondering van een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

b. In artikel 10 wordt

«Een besluit waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, een militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 als zodanig, een lid van het personeel van een zelfstandig bestuursorgaan waarop ingevolge artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de ambtelijke rechtspositieregels van overeenkomstige toepassing zijn als zodanig, een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn»

vervangen door:

Een besluit waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn.

F

Artikel 1, onderdeel a, van bijlage 3 komt te luiden:

a. een besluit inzake een uitkering bij werkloosheid of ziekte, genomen ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden;.

ARTIKEL VIIIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (32 450) tot wet is of wordt verheven en van die wet:

a. deel A, artikel I, onderdeel CC, later in werking treedt dan artikel I van deze wet, wordt deel A, artikel I, onderdeel CC, van die wet als volgt gewijzigd:

1°. Artikel 8:2, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn,.

2°. Artikel 8:4, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden,.

b. deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, later in werking treedt dan artikel I van deze wet, wordt deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van die wet als volgt gewijzigd:

1°. Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 4 wordt

«Een besluit van een bij of krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bestuursorgaan of van een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997, met uitzondering van:

a. een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

b. een besluit ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden»

vervangen door:

Een besluit van een bij of krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bestuursorgaan, met uitzondering van:

a. een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

b. een besluit ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden

Een besluit van een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997, met uitzondering van een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

b. In artikel 10 wordt

«Een besluit waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, een militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 als zodanig, een lid van het personeel van een zelfstandig bestuursorgaan waarop ingevolge artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de ambtelijke rechtspositieregels van overeenkomstige toepassing zijn als zodanig, een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn»

vervangen door:

Een besluit waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn.

2°. Artikel 1, onderdeel a, van bijlage 3 komt te luiden:

a. een besluit inzake een uitkering bij werkloosheid of ziekte, genomen ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 201. bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden;.

13.

In artikel IX, onderdeel A, wordt «artikel 3 van de Ambtenarenwet» vervangen door: artikel 3 van de Ambtenarenwet 201.»

14.

In artikel IXa wordt «vervangend door:» vervangen door: vervangen door:.

15.

In artikel X wordt na «Politiewet 1993» ingevoegd: of artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 201x.

16.

Na artikel XI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIa

Voorafgaand aan de plaatsing in het Staatsblad vervangt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

a. de in deze wet voorkomende aanduiding «201.» telkens door het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en

b. indien het bij koninklijke boodschap van 21 november 2006 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) (30 880) op het moment van plaatsing tot wet is of wordt verheven, de in deze wet voorkomende aanduidingen «200.» en «201x» telkens door het jaartal, bedoeld in artikel 76 van het bij koninklijke boodschap van 21 november 2006 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) (30 880).

17.

In het slotformulier wordt «wie zulks aangaat» vervangen door: die zulks aangaat.

Toelichting

Deze Nota van Wijziging strekt tot het aanbrengen van enige technische aanpassingen. Daarbij worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1

In de tweede nota van wijziging was verzuimd om, analoog aan de uitbreiding van artikel 3, onderdeel a, sub 1°, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven uit te zonderen van een dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit wordt hiermee hersteld.

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14

Met deze onderdelen worden enige verschrijvingen hersteld.

6

Met dit onderdeel wordt de geldingsduur van het dienstverband (bijv. een jaar, of onbepaalde tijd) eveneens expliciet onder het door het betrokken artikel geregelde overgangsrecht geschaard.

9

In het overgangsrecht van artikel IIc was een verwijzing naar een verkeerd artikel in de nieuwe Politiewet opgenomen. Deze verwijzing wordt thans gecorrigeerd, alsmede een verschrijving.

12

De artikelen VIIIa en VIIIb (samenloopbepalingen Wet aanpassing bestuursprocesrecht) worden opnieuw vastgesteld om een technisch abuis te herstellen. Hiermee worden geen inhoudelijke wijzigingen in de artikelen is aangebracht. De gewijzigde artikelen bewerkstelligen slechts dat de door artikel VIII beoogde wijzigingen ook bij de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32 450) volledig kunnen worden doorgevoerd.

15

In artikel X was ten onrechte geen rekening gehouden met de komende vervanging van de Politiewet 1993. Dat wordt via dit onderdeel hersteld.

16

Hiermee wordt een grondslag gecreëerd voor de aanpassing van de aanduiding «201.» in de gewijzigde citeertitel van de Ambtenarenwet aan het jaar waarin dit wetsvoorstel in het Staatblad verschijnt (tevens kunnen de verwijzigen naar de gewijzigde Ambtenarenwet hieraan aangepast worden) en voor een aanpassing van de aanduidingen «200.» en «201x» ten behoeve van de aanpassing van de verwijzingen naar de nog vast te stellen nieuwe Politiewet (30 880).

17

Met deze wijziging wordt het slotformulier aangepast naar aanleiding van een recente aanpassing van Aanwijzing 193 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Koşer Kaya Van Hijum

Naar boven