32 513 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 35 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «INVOER VAN ACTIEVE DONORREGISTRATIE»1

Vastgesteld 27 januari 2011

De commissie,2

overwegende,

dat de initiatiefgroep «Stichting 2 miljoen Handtekeningen» op 7 december 2010 een burgerinitiatief heeft ingediend met het voorstel om actieve donorregistratie (ADR) in te voeren door een wijziging van de Wet op de orgaandonatie die de basis moet vormen voor de drie pijlers voorlichting, verbeterde ziekenhuisprocedures en het wegnemen van barrières bij donatie van organen bij leven,

dat het huidige systeem van «opting in» betekent dat mensen zich actief moeten registreren met als gevolg dat het aantal donorregistraties niet is gestegen zodat er een tekort aan donororganen bestaat,

dat ADR inhoudt dat iedereen zich alleen hoeft te registreren als hij of zij geen donor wil zijn zodat door een verbetering van het huidige registratiesysteem een structurele oplossing voor het tekort aan personen die in het donorregister zijn ingeschreven, wordt geboden,

dat niet vaststaat dat het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 9a van het reglement van de commissie, waaronder de voorwaarde dat tenminste 40 000 personen van 18 jaar of ouder van hun steun aan dit burgerinitiatief hebben blijk gegeven door overlegging van een handtekening en persoonsgegevens, omdat de brief slechts is vergezeld van 48 186 digitale handtekeningen van personen van 18 jaar of ouder,

dat digitale steunbetuigingen immers bij wijze van een steekproef onder 385 steunbetuigingen moeten worden gecontroleerd door te vragen om een fysieke handtekening zoals is besloten bij de evaluatie van de regeling van het burgerinitiatief (Kamerstuk 30 140, nr. 14), dat deze controle achterwege is gelaten omdat het burgerinitiatief niet voldoet aan de voorwaarde genoemd in artikel 132a tweede lid onder c van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer namelijk dat het niet een onderwerp betreft waarover korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief door de Kamer een besluit is genomen,

dat de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft vastgesteld dat de Kamer op 18 februari 2010 een spoeddebat heeft gevoerd met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een actief donorregistratiesysteem,

dat tijdens dit spoeddebat door het lid Van Gerven een motie is ingediend waarin de regering wordt verzocht zo spoedig mogelijk over te gaan tot invoering van een systeem van actieve donorregistratie (ADR) (Kamerstuk 28 140, nr. 73),

dat de Kamer op 18 februari 2010 3 deze motie heeft verworpen,

dat de Kamer daarmee expliciet een besluit heeft genomen over een actief donorregistratiesysteem korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief over dit onderwerp,

van oordeel

dat dit burgerinitiatief daarmee niet voldoet aan de voorwaarde bepaald in artikel 132a tweede lid onder c van het Reglement van Orde,

dat een onderzoek naar de toereikendheid van de overgelegde digitale steunbetuigingen hierdoor achterwege kan blijven.

Voorstel aan de Kamer

  • 1. Dit burgerinitiatief niet als zodanig in behandeling te nemen maar te behandelen als een brief en in handen te stellen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2. Deze commissie te verzoeken een beargumenteerd oordeel over dit burgerinitiatief aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport te vragen.

De voorzitter van de commissie,

Neppérus

De griffier van de commissie,

De Gier


XNoot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

XNoot
2

De commissie bestaat uit de leden: Çörüz (CDA), Smeets (PvdA), Neppérus, (voorzitter), (VVD), Raak (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Elissen (PVV), Schouw (D66), Taverne (VVD) en de plaatsvervangend leden Biskop (CDA) en Klijnsma (PvdA).

XNoot
3

Handelingen II, 2009–2010, nr. 57, bladzijde 5248.

Naar boven