32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

Onder verwijzing naar de motie van de leden Schouw en Ten Broeke (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 502, nr. 10) wil ik u graag als volgt berichten.

Op 14 en 16 december 2011 heeft het comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) gesproken over een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen. De Commissie stelt voor de salarissen met 1,7 procent te verhogen.

Gedurende deze besprekingen is binnen de Raad geen gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel gebleken. Naar verwachting zal het Voorzitterschap het besluit dat het voorstel wordt verworpen als A-punt (hamerstuk) agenderen op de Milieuraad d.d. 19 december 2011.

Het kabinet is tegenstander van de door de Commissie voorgestelde verhoging van de EU-ambtenarensalarissen met 1,7 procent. Ik zal u nader informeren omtrent dit voorstel middels een BNC-fiche, dat naar verwachting 23 december 2011 aan uw Kamer toegestuurd zal worden.

De minister voor Immigratie en Asiel, G. B. M. Leers

Naar boven