32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN TEN BROEKE

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voorkomt dat de Kamer in verslagen van Europese Raden achteraf op de hoogte wordt gesteld over besluitvorming in A-punten;

constaterende, dat de Kamer op zo'n moment niet op voorhand is geïnformeerd dat een punt op de agenda zou staan;

overwegende, dat in het geval van de LNV-raad van 21 februari de regering wist dat een punt politiek controversieel was;

overwegende, dat door toevoeging van A-punten op het laatste moment, zonder de Kamer te informeren, de Kamer de mogelijkheid voor het nemen van een politiek besluit wordt ontnomen;

verzoekt de regering om voordat ze instemt met het agenderen als A-punt van een onderwerp voor een Raad, altijd de afweging te maken of – onder meer op basis van eerder debat in de Kamer en/of het politiek controversiële karakter van het onderwerp – de Kamer hierover van tevoren geïnformeerd zou behoren te worden, en zulks in dat geval schriftelijk te doen voordat de definitieve besluitvorming over het betreffende hamerstuk plaatsvindt in de Raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Ten Broeke

Naar boven