32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2011

Met mijn brief van 14 maart jongstleden (kamerstuk 32 500 XV, nr.75) heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders te beëindigen, als deel van de invulling van de taakstelling op mijn domein. U heeft mij met uw brief kenmerk 2011Z05636/2011D16493 verzocht vóór het algemeen overleg van 6 april aanstaande een reactie te geven op informatie die u hierover heeft bereikt. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.

De bewering dat de doelgroep de voor hen benodigde informatie niet op andere wijze dan via de persoonlijke dienstverlening van de bureaus Belgische en Duitse zaken kan vinden herken ik niet.

Er is een breed aanbod van informatie en websites beschikbaar, en de vraaggestuurde website van de SVB wordt steevast als van hoge kwaliteit beoordeeld. Cijfers wijzen uit dat het overgrote deel van de burgers door de bestaande digitale ondersteuning voldoende wordt bediend. Overigens blijft het mogelijk om via de reguliere kanalen van de SVB specifieke vragen te stellen.

De bezuinigingen waar wij over de gehele linie voor staan doen een beroep op grotere zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Dat leidt bij de dienstverlening tot een brede beweging van individueel en fysiek naar meer generiek en digitaal. Zo is dat ook het geval voor grensarbeiders.

Zoals ik u in mijn brief van 14 maart 2011 heb gezegd ga ik de benoemde voorstellen nu verder uitwerken en op consequenties bezien.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven