32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2010

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij per brief van 14 oktober 2010 verzocht de handleiding toe te sturen, die binnen de herzieningsoperatie voor vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV en de heer Vreeman wordt toegepast. De door de vaste commissie bedoelde «Handleiding Herbeoordeling ZZP» treft u hierbij aan.1 Zoals de heer Vreeman tijdens het rondetafelgesprek van 7 oktober jl. heeft gemeld, is de handleiding opgesteld op basis van het kader dat mijn ambtsvoorganger, de heer Donner, in samenspraak met de vaste commissie heeft opgesteld en waarbinnen de heer Vreeman op elk individueel dossier een beslissing neemt. Deze werkwijze impliceert dan ook het vereiste maatwerk. De handleiding, die het karakter heeft van een procedurebeschrijving, is dan ook speciaal ten behoeve van een zorgvuldige en eenduidige uitvoering van de herzieningsoperatie opgesteld en onder de mensen van UWV die binnen deze operatie werkzaam zijn verspreid.

In het algemeen overleg over de herbeoordeling van dossiers van vanuit de WW gestarte zelfstandigen van 20 mei 2010 (kamerstuk 32 123 XV, nr. 62) heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd de Kamer elke twee maanden te informeren over de voortgang van de herzieningsoperatie. De tweede voortgangsrapportage, waarin de stand tot 1 oktober 2010 wordt gepresenteerd, bied ik u hierbij aan.1 In de rapportage kunt u lezen dat tot 1 oktober 1 757 herzieningsverzoeken bij UWV zijn ingediend. De heer Vreeman heeft op 838 van deze verzoeken een beslissing genomen. In 425 van deze gevallen wordt het verzoek (gedeeltelijk) toegewezen. In 413 gevallen heeft de heer Vreeman besloten tot afwijzing van het verzoek. Tot 1 oktober zijn 616 definitieve beschikkingen door UWV afgegeven: 283 toewijzingen en 333 afwijzingen. De 283 toegewezen herzieningsverzoeken vertegenwoordigen een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen aan terugvorderingen, boetes en rente. Dit bedrag wordt teruggestort aan betrokkenen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven