32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2011

Bij brief van 6 juli 2010 (TK, 32 123 XIV, nr. 215) is uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) die van 21 tot 25 juni 2010 plaatsvond in Marokko. Met het oog op de komende 63e jaarvergadering van de IWC (4–15 juli 2011 op Jersey) wil ik u informeren over de ontwikkelingen binnen de IWC sinds de laatste jaarvergadering en over mijn opstelling terzake.

Resultaat IWC62 met betrekking tot de toekomst van de IWC.

Tijdens IWC62 lag een consensusvoorstel op tafel om te komen tot een oplossing voor de tegenstellingen binnen de IWC. Dit voorstel bleek voor zowel de meeste walvisbeschermende als walvisjagende landen onaanvaardbaar te zijn. De standpunten lagen daarvoor te ver uiteen.

De intentie werd uitgesproken het overlegproces voort te zetten, maar ook om eerst een afkoelingsperiode in te stellen tot de volgende jaarvergadering.

Huidige situatie binnen de IWC

Hoewel het onderwerp «Toekomst van de IWC» zoals gebruikelijk op de agenda van IWC63 staat, verwacht ik geen wezenlijke discussie over dit onderwerp en geen nieuwe voorstellen. De afgelopen maanden heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen walvisbeschermende landen waaruit is gebleken dat vanuit deze hoek geen initiatief is te verwachten. Landen als de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland die in de voorgaande periode actief hebben bemiddeld bij het vinden van een oplossing zullen dit voorlopig niet opnieuw doen. Ook binnen de EU lijkt geen animo te bestaan om het voortouw te nemen in de discussie over de toekomst van de IWC.

Uit informele contacten van de Nederlandse regering en van andere landen met Japan wordt duidelijk dat dit land als gevolg van de ernstige natuurramp eerder dit jaar thans geen prioriteit geeft aan een nieuwe discussie over de walvisjacht.

Opstelling Nederlandse regering

Ik wil de opstelling van het vorige kabinet ten aanzien van de walvisjacht voortzetten. Nederland blijft zich derhalve inzetten voor het stoppen van de commerciële walvisjacht, inclusief de «wetenschappelijke» vangsten door Japan. Dit betekent dat het in 2010 afgewezen consensusvoorstel, of eventuele nieuwe voorstellen met een vergelijkbare inhoud, voor mij niet aanvaardbaar zijn.

Voorafgaand aan IWC61 is reeds een gezamenlijke positie van de EU-lidstaten op hoofdlijnen vastgesteld die geldt voor IWC61, IWC62 en IWC63. De EU kiest hierbij nadrukkelijk een walvisbeschermende koers. Uw Kamer is over de gezamenlijke EU-positie geïnformeerd bij brief van 15 juni 2009 (TK, 31 700 XIV, nr. 156). De belangrijkste elementen van de geldende EU-positie zijn:

  • De EU wil de toekomst van de IWC veiligstellen om de walvis te beschermen en in stand te houden.

  • De EU wil dat alle walvisvangstactiviteiten onder toezicht van de IWC komen.

  • De EU is voor het moratorium op de commerciële walvisjacht.

  • De EU is tegen de wetenschappelijke walvisjacht.

  • De EU is in principe tegen voorstellen voor nieuwe vormen van walvisvangst die momenteel niet in het verdrag worden voorzien.

  • De EU is voor walvisreservaten.

  • De EU is voor het beheer van de autochtone walvisvangst voor levensonderhoud.

Ik zal mij er krachtig voor inzetten dat de EU binnen deze voorwaarden blijft opereren.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven