32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2011

Uw Commissie heeft mij gevraagd (32500-XII-65/2011D08985) om een reactie te geven op het antwoord van de Europese Commissie op de vragen van mevr. Wortmann. Deze vragen zien op het Belgische voornemen om een vignet in te voeren voor personenauto´s en kleine bedrijfsvoertuigen onder de 3,5 ton.

De Commissie maakt in haar antwoord een tweedeling tussen:

  • De kilometerheffing voor vrachtwagens boven de 3,5 ton, die met ingang van 2013 via een kastje (OBU) moeten betalen voor het rijden in België.

  • Het vignet voor de personenauto´s en kleine bedrijfsvoertuigen, waarvan de invoeringsdatum voor zover mogelijk aansluit op het vrachtverkeer. Deze datum ligt echter nog niet vast.

Ik heb met belangstelling kennis genomen van het antwoord van de Europese Commissie, die aangeeft op de hoogte te zijn van de Belgische voornemens, waarbij haar uitgangspunt is dat voor «tol- en/of gebruikersheffing direct noch indirect onderscheid wordt gemaakt tussen weggebruikers op grond van hun nationaliteit of woonplaats». Wanneer ontwerpen van de wettelijke bepalingen voorliggen, zal de Commissie nauwkeurig toezien op het niet-discriminatoire aspect hiervan. Conform haar taak waarborgt de Europese Commissie in deze de basisbeginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Ook ik zal de verdere ontwikkeling volgen om zeker te stellen dat Nederlandse automobilisten niet onevenredig geraakt worden door de invoering van de Belgische plannen. Uitgangspunt zowel voor Nederland als voor de Europese Commissie is dat het vignet niet discriminatoir zal worden opgelegd.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven