32 500 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2011

Conform het verzoek van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van 28 januari 2011, informeer ik u over het Belgische samenwerkingsakkoord dat op 21 januari 2011 is gesloten tussen de Ministers-presidenten van de 3 gewesten in België.

Het samenwerkingsakkoord ziet op het voornemen per 2013 een kilometerheffing in te voeren voor alle vrachtvoer vanaf 3,5 ton.

Voor personenauto´s en kleine bedrijfsauto´s zal een onderzoek worden gestart naar een toekomstige wijziging van de wegenbelasting, waarbij niet het vermogen van de auto, maar de omgevingseffecten bepalend zijn voor de kosten. Dit kan de vorm van een wegenvignet krijgen, in welk geval dit ook voor Nederlandse voertuigen zal gelden. De inwerkingtredingdatum van deze wijziging is afhankelijk van de verdere uitwerking, maar men streeft naar 2013.

Voor Nederland is bij uitstek belangrijk dat dit een eerlijk systeem wordt, waarbij de Nederlandse voertuigen niet onevenredig belast worden. Nederland heeft in oktober in het regeerakkoord gemeld dat er in Nederland geen kilometerheffing komt. Uitgangspunt is verder dat de Belgische plannen passen binnen de Europese kaders. België opereert binnen deze kaders.

Hoewel de uitvoering van de lijnen in het samenwerkingsakkoord een lastenverzwaring met zich meebrengt voor de vrachtsector, zal er een positief effect uit voortvloeien voor de Nederlandse havens.

Met België is afgesproken dat Nederland op de hoogte gehouden wordt.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven