32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2010

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Justitie, ter informatie toekomen het eerste bericht van de door ons op 16 augustus 2010 ingestelde Commissie Samson. Deze commissie verricht onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die sedert 1945 onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen voor jeugdzorg zijn geplaatst.1

Deze informatie heb ik u toegezegd tijdens het overleg dat ik met u hierover had op 1 april 2010 (kamerstuk 32 123 VI, nr. 100).

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven