32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2011

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het eerste kwartaal van 2011. Zoals ik reeds in mijn rapportage over het tweede kwartaal 2009 heb aangegeven (2009–2010, 32 123 A, nr. 4) volgt de rapportage Minder Hinder de rapportage Groot Onderhoud op welke u van mij ontvangen heeft in de periode 2006 t/m eerste kwartaal 2009. Met de rapportage Minder Hinder houd ik u op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van werkzaamheden te beperken.

In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;

 • Flankerende maatregelen;

 • Beleving door weggebruikers;

 • Communicatie;

 • Planning werkzaamheden (bijlage).

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2011 is er 2,7 miljoen kilometerminuten aan filezwaarte geregistreerd. Dit is 16,0% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2010. De filezwaarte door wegwerkzaamheden bedraagt 87 duizend kilometerminuten. Dit is 3,3% van het totaal en dat is iets minder dan de filezwaarte door wegwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2010.

De zwaarste files ten gevolge van werkzaamheden stonden in het eerste kwartaal op de:

 • A2 tussen Utrecht Centrum en Oudenrijn. In totaal is daar 20,2 duizend kilometerminuut geregistreerd (12,7% van de totale filezwaarte op dat traject).

 • A1 tussen de Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Diemen. In totaal is daar 11,8 duizend kilometerminuten aan file geregistreerd. (24% van de totale filezwaarte op dit traject.)

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) als mede op analyses en onderzoeken door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIRT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Flankerende maatregelen

Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder groot is, wordt automobilisten die reizen op het traject waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden een alternatief aangeboden.

In het eerste kwartaal van 2011 zijn bij de werkzaamheden op de A1 bij Diemen ongeveer 2000 vanAnaarBeter-kaartjes ingezet. Bij werkzaamheden op de A28 aan de IJsselbrug zijn zo'n 5000 kaartjes verkocht.

Daarnaast biedt Rijkswaterstaat regelmatige weggebruikers op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, A12 tussen Lunetten en Veenendaal en A28 tussen Utrecht en Amersfoort een MinderHinder-pas aan Met deze pas kan de weggebruiker dagelijks reizen met het openbaar vervoer op de genoemde trajecten.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 elk kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uitvoert. Ook in het eerste kwartaal van 2011 is er een belevingsonderzoek gedaan.

De meerderheid van de weggebruikers (65%) is tevreden over de manier waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. Deze tevredenheid wijkt niet significant af van het vorige kwartaal (64%).

De redenen voor ontevredenheid blijven hetzelfde:

 • Het aanpassen van de snelheid terwijl er niet gewerkt wordt.

 • Het te laat aangeven van werkzaamheden.

 • Het tijdstip waarop werkzaamheden plaatsvinden.

 • Afzettingen die te lang zijn.

Communicatie

In het eerste kwartaal van 2011 hebben 291 duizend personen de vanAnaarBeter website bezocht. Dit zijn ruim 3 keer zoveel bezoekers als in hetzelfde kwartaal in 2010. Bij de landelijke informatielijn 0800–8002 zijn in het vierde kwartaal 2789 meldingen binnen gekomen met betrekking tot wegwerkzaamheden. Dit is een halvering van het normale aantal meldingen. Inmiddels is het aantal volgers van Rijkswaterstaat op twitter toegenomen tot ruim 6000.

Op donderdag 24 februari is de eerste advertentie met de top 10 van wegwerkzaamheden in de landelijke dagbladen verschenen. Op 23 maart heeft Rijkswaterstaat een persbericht verzonden om de start van het wegwerkzaamhedenseizoen te markeren. Ook is vanaf eind maart de hinderkaart van 2011 beschikbaar. Deze kaart is dit jaar in samenwerking met de ANWB uitgebracht en geeft een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden van Rijkswaterstaat in 2011.

Komende periode

Het komende kwartaal wordt er vooral in Utrecht, Noord en Zuid Holland hinder verwacht door werkzaamheden. Met name de werkzaamheden op de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, de A28 tussen Utrecht en Amersfoort en de A10 zuid zullen voor hinder zorgen.

De ontwikkeling van de hinder wordt blijvend scherp in de gaten gehouden en Rijkswaterstaat treft samen met de regionale partners en de NS de nodige maatregelen om de hinder te beperken.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Planning werkzaamheden 1e kwartaal 2011

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2011:

 • A1 Watergraafsmeer–Muiderberg: Aanleg spitsstrook

 • A1 Bussum–Eemnes

 • A2 Oudenrijn–Everdingen; Spoedaanpak

 • A2 ter hoogte van Utrecht; Aanleg by-pass landtunnel

 • A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak

 • A12 Zoetermeer

 • A12 Utrecht–Veenendaal; Spoedaanpak

 • A27 Hooipolder–Gorinchem; Groot asfalt onderhoud

 • A28 Utrecht–Amersfoort; Aanleg spitsstrook

 • N33 Gieten–Stadskanaal; Vergroten veiligheid

 • A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

 • A59 Knooppunt Empel–Knooppunt Hooipolder; Groot asfalt onderhoud

 • A58 ter hoogte van de Vlaketunnel

De werkzaamheden aan de bypass ter hoogte van de Landtunnel A2 ten westen van Utrecht zijn in het eerste kwartaal afgerond.

Trajecten waarop in het Tweede kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden

 • A1 Watergraafsmeer–Muiderberg; Aanleg spitsstrook

 • A1 Bussum–Eemnes

 • A2 Oudenrijn–Everdingen; Spoedaanpak

 • A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak

 • A10 Zuidkant; Groot asfalt onderhoud

 • A12 Zoetermeer

 • A20 Kleinpolderplein–Terbregseplein; Voorbereidende werkzaamheden

 • A27 Hooipolder–Gorinchem; Groot asfalt onderhoud

 • A28 Utrecht–Amersfoort; Aanleg spitsstrook

 • A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

 • N48 Ommen–Hoogeveen; Vergroten verkeersveiligheid

 • A58 ter hoogte van de Vlaketunnel

 • A59 Knooppunt Empel–Knooppunt Hooipolder; Groot asfalt onderhoud

Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:

 • A4 Burgerveen–Leiden, afgerond in 2014, verbreding snelweg

 • A12 Utrecht–Veenendaal, afgerond in 2014

 • A28 tussen Utrecht en Amersfoort, afgerond in 2013

Voor een overzicht van de projecten die in 2011 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 30-3-2011 aan.1


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven