32 474 Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN JACOBI

Voorgesteld 18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • de regering de rijksbegroting wil ontlasten door een aantal taken op het gebied van muskusrattenbestrijding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma onder te brengen bij de waterschappen, zonder financiële compensatie;

  • de Unie van Waterschappen in haar brief van 4 november 2009 heeft aangeboden om de rijksbegroting met 100 mln. te ontlasten, mits er een herschikking komt van watertaken die de realisatie van een efficiencyslag mogelijk maakt;

  • het wetsvoorstel 32 474 wél de ontlasting van de rijksbegroting regelt, maar niet de bijbehorende vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur;

van mening, dat de benodigde wijzigingen van de bestuurlijke structuur op korte termijn geregeld dienen te worden en waar nodig deugdelijk – wettelijk – verankerd;

verzoekt de regering om binnen zes maanden na het sluiten van het bestuursakkoord, maar in ieder geval in 2011, een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen dat de benodigde wijzigingen in de verantwoordelijkheden rond waterbeheer regelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Jacobi

Naar boven