Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032426 nr. 2

32 426 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1–2) tot wet is verheven, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a

Onderdeel B vervalt.

b

In het in onderdeel D voorgestelde artikel 175 wordt aan het begin van het eerste lid een zin toegevoegd, luidende: Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c

In het in onderdeel E voorgestelde tweede lid van artikel 178 worden de woorden «besloten vennootschap» vervangen door: vennootschap.

d

Onderdeel G komt te luiden:

G

Artikel 181, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden: Na een besluit tot omzetting in een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kan iedere aandeelhouder die niet met het besluit heeft ingestemd de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen.

e

In het in onderdeel H voorgestelde artikel 182, eerste lid, wordt de zinsnede «een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij» vervangen door: een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

f

Onderdeel Q wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het in het eerste onderdeel voorgestelde eerste lid van artikel 194 wordt na de tweede zin een zin toegevoegd, luidende: Hebben aandelen een aanduiding als bedoeld in artikel 189a, dan wordt deze vermeld.

2. Het derde onderdeel komt te luiden:

 • 3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 197, 198 en 227 bedoelde rechten toekomen.

3. Het vierde onderdeel komt te luiden:

 • 4. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden: Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 227 lid 2 bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.

g

In onderdeel Z, onderdeel 3, wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

h

Onderdeel AA wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede onderdeel komt te luiden:

 • 2. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde lid tot het derde lid.

2. Het derde onderdeel vervalt.

i

In het in onderdeel CC voorgestelde tweede lid van artikel 206a komen onderdeel c en de afsluiting van dat lid te luiden:

 • c. waaraan ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 228 lid 5 geen stemrecht is verbonden,

  geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.

j

Het in onderdeel DD voorgestelde artikel 207, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In de eerste volzin wordt achter de zinsnede «dat door de verkrijging is ontstaan» een komma geplaatst.

2. Na de eerste volzin wordt een zin ingevoegd, die luidt: Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing

k

In het in onderdeel EE voorgestelde artikel 207a, tweede lid, laatste volzin, wordt achter de zinsnede «ten tijde van de verkrijging» een komma geplaatst.

l

Het in onderdeel GG voorgestelde artikel 207d, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. De zinsnede «gaat één aandeel met stemrecht op het tijdstip waarop hij dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop de aandelen zijn verkregen van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders van de vennootschap» wordt vervangen door: gaat het laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip waarop hij dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop de aandelen zijn verkregen van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting aangewezen.

2. In de laatste volzin wordt achter de zinsnede «waarop het aandeel is verkregen» een komma geplaatst.

m

Het in onderdeel JJ voorgestelde artikel 216 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt in de eerste volzin achter de zinsnede «dat door de uitkering is ontstaan» een komma geplaatst.

2. In het derde lid wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, die luidt: Artikel 248 lid 5 is van toepassing.

3. In het zevende lid wordt «bijzondere» vervangen door: bepaalde.

4. In het achtste lid wordt «waaraan» vervangen door: aan wier rechten.

n

Het in onderdeel NN voorgestelde artikel 220 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

2. In het derde lid wordt «vastgesteld» vervangen door: vastgelegd.

o

Het in onderdeel PP voorgestelde artikel 223 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «een algemene vergadering» vervangen door: de algemene vergadering.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «kan de oproeping geschieden» vervangen door: kan, indien de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, de oproeping geschieden.

3. In het tweede lid worden de woorden «door de vergadergerechtigde» vervangen door: door hem.

p

In het in onderdeel RR voorgestelde tweede lid van artikel 224a wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

q

In het in onderdeel XX voorgestelde artikel 238 komt te luiden:

Artikel 238

 • 1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming langs elektronische weg plaatsvinden.

 • 2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

r

In het in onderdeel ZZ voorgestelde eerste lid van artikel 242 wordt «artikel 228 lid 4, tweede volzin» vervangen door: artikel 228 lid 4, derde volzin.

s

Het tweede onderdeel van onderdeel BBB komt te luiden:

2. In het tweede lid wordt «vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal» vervangen door: welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

t

In het in onderdeel CCC voorgestelde tweede lid van artikel 252 vervalt de zinsnede «van dit Boek».

u

In het in onderdeel JJJ voorgestelde eerste lid van artikel 334bb komt de eerste volzin te luiden: Ten aanzien van de door een verkrijgende naamloze vennootschap toegekende aandelen zijn artikel 94a leden 1, 2, 6, 7 en 8, en artikel 94b leden 1, 2, 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing.

v

In het in onderdeel SSS voorgestelde artikel 343c, vierde lid, wordt na de zinsnede «vanaf de verzending» toegevoegd: van het voorlopig deskundigenbericht.

w

Het in onderdeel UUU voorgestelde artikel 373, vierde lid, komt te luiden:

4. Wettelijke reserves zijn de reserves die moeten worden aangehouden ingevolge de artikelen 67a leden 2 en 3, 94a lid 6 onder f, 98c lid 4, 178a leden 2 en 3, 365 lid 2, 389 leden 6 en 8, 390, 401 lid 2 en 423 lid 4.

B

Artikel IA vervalt.

C

Na artikel IB worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

ARTIKEL IC

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nr. 1–2) eerder wet wordt en in werking treedt dan deze wet, komt in artikel I, onderdeel BBB, artikel 244, eerste lid, te luiden:

 • 1. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder eveneens kan worden ontslagen door een ander orgaan, tenzij de benoeming overeenkomstig artikel 272 door de raad van commissarissen geschiedt. Is uitvoering gegeven aan artikel 239a, dan is het bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder.

ARTIKEL ID

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nrs. 1–2) later wet wordt en in werking treedt dan deze wet, komt artikel III, onderdeel B van dat wetsvoorstel te vervallen.

ARTIKEL 1.2

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 19a, derde, zesde en achtste lid, en in artikel 51 wordt «Nederlandse Staatscourant» telkens vervangen door: Staatscourant.

B

In artikel 72 wordt, onder vernummering van het tweede en het derde lid tot het derde en het vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Wanneer een besloten vennootschap zich krachtens artikel 18 omzet in een naamloze vennootschap, vermeldt de akte van omzetting de hoogte van de schadeloosstelling die ingevolge artikel 181 lid 3 wordt toegekend aan houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen.

C

In artikel 162 wordt de zinsnede «Het elfde lid van artikel 158 van dit Boek» vervangen door: Het tiende lid van artikel 158.

D

In artikel 178a, eerste lid, en artikel 178c, eerste en tweede lid, worden de woorden «besloten vennootschap» telkens vervangen door: vennootschap.

E

Artikel 181 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «besloten vennootschap» vervangen door: vennootschap.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «bedoeld in lid 2» vervangen door: bedoeld in de leden 2 en 3.

3. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Wanneer de vennootschap zich omzet in een naamloze vennootschap, vervallen haar stemrechtloze en winstrechtloze aandelen op het moment dat de omzetting van kracht wordt. Iedere houder van deze aandelen waarvoor geen overenstemming is bereikt over de ruilverhouding, kan schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

F

In artikel 203, eerste en tweede lid, worden de woorden «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: vennootschap.

G

In artikel 210 wordt, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot het zesde tot en met achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen. De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.

H

Het vierde lid van artikel 227a komt te luiden:

 • 4. De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

I

Artikel 230, vierde lid, tweede zin, komt te luiden: De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

J

Artikel 233, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Hetgeen in dit artikel met betrekking tot aandeelhouders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

K

In artikel 263, eerste lid, wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: vennootschap.

L

In artikel 272 wordt de zinsnede «Het elfde lid van artikel 268 van dit Boek» vervangen door: Het tiende lid van artikel 268.

M

In artikel 303 wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door: Staatscourant.

N

In artikel 311, tweede lid, wordt de zinsnede «de artikelen 310 lid 4, 333, 333a of 333h lid 3» vervangen door; de artikelen 310 lid 4, 330a, 333, 333a of 333h lid 3.

O

In artikel 326 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. de hoogte van de schadeloosstelling die ingevolge artikel 330a ten laste van de verkrijgende vennootschap wordt toegekend aan houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen van een verdwijnende besloten vennootschap.

P

Artikel 329 komt te luiden:

Artikel 329

Artikel 314 lid 2 geldt ook ten behoeve van houders van met medewerking van een naamloze vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen en ten behoeve van degenen aan wie op grond van artikel 227 lid 2 het vergaderrecht toekomt in een besloten vennootschap.

Q

In artikel 330, tweede lid, wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Dit lid is ten aanzien van een besloten vennootschap tevens van toepassing op aandelen met een bepaalde aanduiding.

R

Na artikel 330 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 330a

 • 1. Wanneer de verkrijgende vennootschap een naamloze vennootschap is, vervallen alle stemrechtloze of winstrechtloze aandelen van een verdwijnende besloten vennootschap op het moment dat de fusie van kracht wordt. Iedere houder van een stemrechtloos of winstrechtloos aandeel waarvoor geen overeenstemming is bereikt over de ruilverhouding, kan de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

 • 2. De schadeloosstelling wordt bij gebreke van overeenstemming bepaald door een of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van de meest gerede partij, te benoemen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de verkrijgende rechtspersoon is gelegen.

 • 3. Artikel 330 lid 2 is niet van toepassing ten aanzien van houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen als bedoeld in lid 1.

S

Artikel 333a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. De zinsnede «de artikelen 312–329» wordt vervangen door: de artikelen 312 tot en met 329 en 330a lid 1.

 • 2. De laatste zin komt te luiden: De artikelen 312 lid 2 onder b, 320, 325 lid 3, 326 lid 1 onder b en 330a lid 1 gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.

T

In artikel 334y wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. de hoogte van de schadeloosstelling die ingevolge artikel 334ee1 ten laste van de verkrijgende vennootschappen wordt toegekend aan houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen van een splitsende besloten vennootschap.

U

Artikel 334dd komt te luiden:

Artikel 334dd

Artikel 334h lid 2 geldt ook ten behoeve van houders van met medewerking van de naamloze vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen en ten behoeve van degenen aan wie op grond van artikel 227 lid 2 het vergaderrecht in een besloten vennootschap toekomt.

V

In artikel 334ee, tweede lid, wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Dit lid is ten aanzien van een besloten vennootschap tevens van toepassing op aandelen met een bepaalde aanduiding.

W

Na artikel 334ee wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 334ee1

 • 1. Wanneer ten minste één verkrijgende vennootschap een naamloze vennootschap is of in geval van een splitsing als bedoeld in artikel 334cc, vervallen alle stemrechtloze of winstrechtloze aandelen van een splitsende besloten vennootschap op het moment dat de splitsing van kracht wordt. Iedere houder van een stemrechtloos of winstrechtloos aandeel waarvoor geen overeenstemming is bereikt over de ruilverhouding, kan de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen. De verkrijgende vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor het voldoen van de schadeloosstelling. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

 • 2. De schadeloosstelling wordt bij gebreke van overeenstemming bepaald door een of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van de meest gerede partij, te benoemen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de verkrijgende rechtspersoon is gelegen.

 • 3. Artikel 334ee lid 2 is niet van toepassing ten aanzien van houders van de stemrechtloze of winstrechtloze aandelen als bedoeld in lid 1.

X

Artikel 334ii, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «de artikelen 334f tot en met 334dd» wordt vervangen door: de artikelen 334f tot en met 334dd en 334ee1 lid 1.

2. De zin «De artikelen 334f lid 2 onder b, 334x lid 3 en 334y onder b gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap» wordt vervangen door: De artikelen 334f lid 2 onder b, 334x lid 3, 334y onder b en 334ee1 lid 1 gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.

Y

In artikel 348 wordt «de Nederlandsche Bank N.V.» vervangen door: De Nederlandsche Bank N.V.

Z

In artikel 353, derde lid, wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door: Staatscourant.

AA

In artikel 362, negende lid, wordt de zinsnede «de artikelen 365 lid 2, 373, 383» vervangen door: de artikelen 365 lid 2, 373, 382, 382a, 383.

BB

In artikel 378, derde lid, wordt de zinsnede «een der artikelen 94, 94c, 204 of 204c» vervangen door: een der artikelen 94, 94c of 204.

CC

In artikel 381, derde lid, worden de woorden «verbonden partijen» vervangen door: verbonden partijen als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

DD

In artikel 382a, derde lid, wordt aan het slot voor de punt toegevoegd: , mits de in lid 1 bedoelde honoraria in de toelichting van die geconsolideerde jaarrekening worden vermeld.

EE

Artikel 392, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel f komt te luiden:

 • f. een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;

2. De punt aan het slot van onderdeel g wordt vervangen door een puntkomma.

FF

Artikel 393 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «de algemene vergadering van leden of aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met g» vervangen door: artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met h.

GG

In artikel 394, vierde lid, wordt de zinsnede «artikel 392 lid 1 onder a, c, f en g» vervangen door: artikel 392 lid 1 onder a, c, g en h.

HH

Artikel 396 wordt als volgt gewijzigd:

1. De laatste volzin van het vijfde lid komt te luiden: De artikelen 380, 381 leden 2 en 3, 381b, aanhef en onder a, 382a en 383 lid 1 zijn niet van toepassing.

2. In het negende lid, onderdeel a wordt de zinsnede «schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of van certificaten daarvan» vervangen door: schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of certificaten daarvan of anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

II

In artikel 397, zevende lid, wordt de zinsnede «artikel 392 lid 1, onderdelen e en f» vervangen door: artikel 392 lid 1, onderdelen f en g.

JJ

In artikel 404, eerste lid, wordt de zinsnede «de artikelen 204a lid 4 en 204c lid 7» vervangen door: artikel 204a lid 4.

KK

In de artikelen 428, derde en vierde lid, 435a, vierde lid, en 450, zesde lid, wordt «de Nederlandsche Bank N.V.» steeds vervangen door: De Nederlandsche Bank N.V.

LL

Artikel 452 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «het gerechthof te Amsterdam» vervangen door: het gerechtshof te Amsterdam.

2. In het vijfde lid wordt «ondernemingkamer» vervangen door: ondernemingskamer.

3. in het vijfde lid wordt de zinsnede «de Autoriteit Financiële Markten» vervangen door: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL I.3

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 december 2002 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 2002/03, 28 746) tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden of in werking treedt, worden in titel 7.13 de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 834 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt aan het einde voor de punt toegevoegd: of in een naamloze vennootschap.

2. In het tweede lid, onderdelen b en c, wordt telkens «de besloten vennootschap» vervangen door: de besloten of naamloze vennootschap.

3. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van omzetting in een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

4. In het vijfde lid wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: besloten of naamloze vennootschap.

B

Artikel 835 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» tussengevoegd: of een naamloze vennootschap met uitsluitend aandelen op naam.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt telkens «de besloten vennootschap» vervangen door: de besloten of naamloze vennootschap.

3. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. het naleven van artikel 182 van Boek 2, respectievelijk artikel 100 van Boek 2 dat op het besluit tot omzetting van toepassing is;.

4. In het derde lid wordt telkens «de besloten vennootschap» vervangen door: de besloten of naamloze vennootschap.

5. In het derde lid wordt na de zinsnede «en geen vennoot wil worden» tussengevoegd: en elke houder van één of meer stemrechtloze aandelen

6. In het vierde lid wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: besloten of naamloze vennootschap.

ARTIKEL I.4

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken II 2008/09, 31 763) tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden of in werking treedt, wordt in het in artiktel I, onderdeel Ob voorgestelde artikel 297b, tweede lid, de zinsnede «groepsmaatschappij van de vennootschap» vervangen door: groepsmaatschappij van de stichting.

ARTIKEL I.5

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 997, eerste lid, wordt «209 lid 3» vervangen door: 182 lid 3.

B

Artikel 997a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De woorden «onherroepelijk geworden» vervallen.

2. De aanduiding «lid 1» vervalt.

ARTIKEL I.6

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten vervalt in de zinsnede met betrekking tot het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen) de zinsnede: 204b, vierde lid, 204c, vijfde lid,.

ARTIKEL I.7

De Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, vervalt: van aandeelhouders.

B

In artikel 15 vervalt: van aandeelhouders.

ARTIKEL I.8

De Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

 • 1. Ten aanzien van een formeel buitenlandse vennootschap zijn de artikelen 9, 216, derde lid, en 248 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing ingeval van uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van aandelen en vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen.

 • 2. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat is voldaan aan artikel 2, eerste lid.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van onderdelen d en e tot onderdelen b en c worden de onderdelen b en c geschrapt.

2. In onderdeel c (nieuw) wordt de zinsnede «artikel 4, vierde lid» vervangen door: artikel 4, tweede lid.

HOOFDSTUK II. MINISTERIE VAN FINANCIËN

ARTIKEL II.1

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:1, onder overwegende zeggenschap, vervalt: van aandeelhouders.

B

In artikel 5:52, vierde lid, onderdeel c en d, vervalt telkens: van aandeelhouders.

C

In artikel 5:73, tweede lid, onderdeel b en d, vervalt telkens: van aandeelhouders.

ARTIKEL II.2

In artikel 1, onderdeel f, onder 1°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt de zinsnede «of meer dan 25 procent van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen» vervangen door: of meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen in de algemene vergadering».

HOOFDSTUK III. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL III.1

In artikel 1 van de Pensioenwet wordt de definitie van directeur-grootaandeelhouder als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b wordt na de zinsnede «van de werkgever vertegenwoordigen» ingevoegd: en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

2. In onderdeel c wordt na de zinsnede «van de vennootschap vertegenwoordigen» ingevoegd: en aan welke aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

ARTIKEL III.2

In artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de ondernemingsraden wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

ARTIKEL III.3

De Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:27, derde lid, wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

B

In artikel 2:29, derde lid, wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL IV.1

In artikel 15.4, achtste lid, onder b, van de Telecommunicatiewet wordt «artikel 337» vervangen door: artikel 377.

HOOFDSTUK V. OVERGANGSRECHT

ARTIKEL V.1

 • 1. De artikelen 68a, 69, 74, 75, 79 tot en met 82 en 173 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen ingevolge de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

 • 2. Waar in de artikelen uit de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, genoemd in het eerste lid, wordt verwezen naar «de wet» wordt daaronder verstaan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

ARTIKEL V.2

 • 1. De vennootschap voldoet ten spoedigste, doch uiterlijk een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet aan artikel 194 lid 1, laatste volzin. Is het register als bedoeld in dat artikel een maand vóór de datum van de eerste algemene vergadering na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet overeenkomstig artikel 194 lid 1, laatste volzin, voltooid, dan is artikel 223, leden 2 en 3 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing. Houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de vennootschap schriftelijk verzoeken hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register. Indien het bestuur dit verzoek afwijst en indien het bestuur betwist dat de certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de houders van de certificaten de rechtbank verzoeken het bestuur op te dragen hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register.

 • 2. De overdracht van aandelen die plaatsvindt na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voldoet aan het vereiste als bedoeld in artikel 195 lid 1 indien deze aandelen vóór dat tijdstip zijn aangeboden overeenkomstig artikel 195 zoals dit tevoren luidde.

 • 3. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 204c lid 2 is ingediend, dan blijft daarop artikel 204c van toepassing zoals dit tevoren luidde.

 • 4. De zekerheid als bedoeld in artikel 209 die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is gesteld, blijft in stand. Indien op het tijdstip van inwerkingtreding reeds een verzoekschrift als bedoeld in artikel 209 lid 3 is ingediend, blijft daarop artikel 209 van toepassing zoals dit tevoren luidde. Op een besluit dat binnen twee maanden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet overeenkomstig artikel 209 lid 1 ten kantore van het handelsregister is neergelegd, blijft artikel 209 van toepassing zoals dit tevoren luidde.

 • 5. De termijn voor de oproeping van een vergadering als bedoeld in artikel 225 is van toepassing op alle vergaderingen die gehouden worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 • 6. Zijn er voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van haar aandelen uitgegeven, dan dient de vennootschap bij de eerstvolgende statutenwijziging vergaderrecht te verbinden aan de houders van deze certificaten overeenkomstig artikel 227 lid 2, doch uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

 • 7. De vennootschap dient bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van deze wet de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 252 lid 4, doch uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL VI.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 mei 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Kamerstukken II 2008/09, 31 948) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt artikel I.3, onderdeel A, onder 3, van deze wet te luiden: In het vierde lid wordt de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

ARTIKEL VI.2

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 mei 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Kamerstukken II 2008/09, 31 948) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel 834, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals dit wordt gewijzigd door artikel VII van die wet, de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

ARTIKEL VI.3

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

ARTIKEL VI.4

 • 1. Deze wet en de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat daarbij aan te geven artikelen of onderdelen daarvan op een later, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip in werking treden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Justitie,