Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232420 nr. 22

32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 25 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt de aanhef vervangen door:

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «dan wel binnen korte termijn voorhanden zullen zijn,» ingevoegd: en Onze Minister een uiterste datum voor de uitzetting heeft vastgesteld,.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende: .

Toelichting

Dit amendement beoogt een extra garantie te creëren voor het uitsluitend als ultimum remedium inzetten van de vreemdelingendetentie. In de praktijk is gebleken dat vreemdelingen toch regelmatig maandenlang zonder enig uitzicht op terugkeer in detentie zitten te wachten. Hiermee wordt niet voldaan aan de eisen van het huidige tweede lid, namelijk dat de noodzakelijke bescheiden voorhanden moeten zijn.

De extra waarborg dient ervoor te zorgen dat een vreemdeling slechts dan in bewaring kan worden gesteld indien er concreet uitzicht is op vertrek.

Gesthuizen