Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232420 nr. 19

32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN

Ontvangen 25 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 59 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De vreemdeling jegens wie een terugkeerprocedure loopt en die geen rechtmatig verblijf heeft of die rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder f, g dan wel h, kan door Onze Minister in bewaring worden gesteld of gehouden, om zijn terugkeer voor te bereiden of de verwijdering uit te voeren, indien:

  • a. een risico op onttrekking aan het toezicht bestaat, of

  • b. de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.

 • 2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

  • 5. Onverminderd het vierde lid duurt de bewaring krachtens het eerste lid niet langer dan zes maanden.

  • 6. In afwijking van het vijfde lid en onverminderd het vierde lid kan de bewaring krachtens het eerste lid ten hoogste met nog eens twaalf maanden worden verlengd, indien de uitzetting, alle redelijke inspanningen te spijt, wellicht meer tijd zal vergen, op grond dat de vreemdeling niet meewerkt aan zijn uitzetting of daartoe benodigde documentatie uit derde landen nog ontbreekt.

  • 7. Het vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vreemdeling aan wie de verplichting of maatregel, bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, dan wel artikel 58 is opgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de gronden voor vreemdelingenbewaring, zoals die zijn opgenomen in de Terugkeerrichtlijn, eveneens worden geïmplementeerd in de Nederlandse vreemdelingenwet. Deze vervangen de huidige gronden voor vreemdelingenbewaring, neergelegd in artikel 59 van de Vw 2000. Dit houdt in dat een vreemdeling jegens wie een terugkeerprocedure loopt alleen in bewaring kan worden gehouden om zijn terugkeer voor te bereiden en/of om de verwijderprocedure uit te voeren, indien risico op onderduiken bestaat, of de betrokken vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.

Spekman