Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132417 nr. 48

32 417 Kabinetsformatie 2010

Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2010

In het debat over de Regeringsverklaring van 26 en 27 oktober jl. (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2010–2011, nrs. 13 en 14) heb ik toegezegd Uw Kamer te informeren over de lijst met hervormingen en stelselaanpassingen waartoe de ministerraad heeft besloten. Deze lijst doe ik u hierbij toekomen.

De genoemde hervormingen vloeien rechtstreeks voort uit het Regeerakkoord. Zij zullen qua verantwoording meelopen in de reguliere systematiek van de begroting- en verantwoording. Bij gelegenheid van Verantwoordingsdag kan aandacht worden besteed aan de hervormingen en stelselherzieningen.

De eerstvolgende Verantwoordingsdag, op 18 mei 2011, staat formeel in het teken van de verantwoording over het begrotingsjaar 2010. Dit zou betekenen dat de aanpak en de voortgang van de hervormingen en stelselherzieningen pas in het voorjaar 2012 aan de orde zouden zijn. Dit zou te lang op zich laten wachten.

Om een vlotte aansluiting bij de reguliere cyclus te verzekeren, stel ik mij voor om eenmalig de verantwoording over de hervormingen en stelselaanpassingen naar voren te halen. Ik zal u daarom per separate brief bij gelegenheid van de eerstvolgende Verantwoordingsdag informeren over de stand van zaken.

Lijst hervormingen en stelselherzieningen

Onderstaande lijst vloeit rechtstreeks voort uit het Regeerakkoord en is uiteraard slechts een deelverzameling van dat akkoord. Maatregelen zijn in de lijst opgenomen als zij hervormingen dan wel stelselwijzigingen betreffen.

 • 1. Bestuur: Opschaling provinciaal bestuur Randstad en Infrastructuurautoriteit

 • 2. Economie: Duurzame energie (SDE+)

 • 3. Economie: Nieuw bedrijfslevenbeleid

 • 4. Gezondheid: Stelselherziening AWBZ

 • 5. Gezondheid: Marktwerking cure (o.a. winstuitkering ziekenhuizen)

 • 6. Immigratie: Restrictief en selectief asiel- en migratiebeleid

 • 7. Infrastructuur: Decentralisatie ruimtelijke ordening

 • 8. Onderwijs: Prestatiebeloning onderwijs

 • 9. Onderwijs: Leenstelsel masterfase/Commissie Veerman

 • 10. Onderwijs: Stelselwijziging publieke omroep

 • 11. Onderwijs: Stelselwijziging cultuur

 • 12. Ouderenzorg: Kwaliteit ouderenzorg (Zorginstellingen Beginselenwet)

 • 13. Veiligheid: Nationale politie

 • 14. Veiligheid: Aanscherping strafrecht

 • 15. Werk en sociale zekerheid: Regeling onderkant arbeidsmarkt (WWB, Wajong, WSW)

 • 16. Werk en sociale zekerheid: Sociaal Akkoord/AOW

 • 17. Wonen: Hervorming huurmarkt

De Minister-President

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte