32 417 Kabinetsformatie 2010

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2010

Hierbij treft u aan het overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures.

Veiligheid en Justitie

  • a. Wijziging Burgerlijk Wetboek, faillissementswet e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22 942)

  • b. Invoering maatschappelijke onderneming (32 003)

  • c. Wetsvoorstel doorzettingsmacht

  • d. Wetsvoorstel wijziging politiewet i.v.m. versterking samenwerking en gemeenschappelijk functioneren politie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen (30 553)

Financiën

Wijziging van de wet op de inkomstenbelasting 2001 m.b.t. de indexering van het eigenwoningforfait (32 303)

Infrastructuur en Milieu

Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs) (32 216)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Wijziging van de wet fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds) (31 993)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • a. Wetsvoorstel tot wijziging van de AWBZ met het oog op het centraliseren van de indicatiestelling (kamerstukken 30 926)

  • b. Voorstel van een tijdelijke wet vermogensbehoud zorginstellingen

De minister-president

minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Naar boven