Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632415-(R1915) nr. 15

32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S.

Ontvangen 7 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid kan op verzoek van elk der partijen in overeenstemming met de overige partijen worden besloten om het geschilpunt eerst voor te leggen aan een gezamenlijk aan te stellen conflictbemiddelaar.

Toelichting

Het onderhavig amendement introduceert de mogelijkheid voor partijen om desgewenst te trachten gerezen geschilpunten facultatief te beslechten door middel van conflictbemiddeling («mediation»). Een zodanig bemiddelingstraject lijkt uiterst zinvol gelet op de aard van denkbare geschilpunten en waarbij partijen duurzaam op elkaar zijn aangewezen.

Het amendement veronderstelt dat indien een der partijen de andere(n) verzoekt om medewerking te verlenen tot het voorleggen van een geschilpunt aan een conflictbemiddelaar, die medewerking in redelijkheid ook zal worden verleend. Als conflictbemiddelaar kunnen, gelet op de hoedanigheid van partijen en afhankelijk van de kenmerken van het gerezen geschil, bijvoorbeeld een hoog rechtscollege c.q. een Hoog College van Staat, dan wel een ander deskundig instituut of speciaal daartoe ingestelde bijzondere commissie, optreden. Het amendement en de aard van mediation geven partijen daartoe voldoende vrijheid.

Indien partijen onverhoopt en ondanks het bemiddelingstraject niet tot een vergelijk geraken, dan kan het geschilpunt alsnog met overeenkomstige toepassing van paragraaf 2 van het Statuut voor het Koninkrijk aan de raad van ministers van het Koninkrijk worden voorgelegd. Het scheppen van de mogelijkheid van (voorafgaande) conflictbemiddeling past in de geest van de uitgangspunten voor geschillenbeslechting zoals afgesproken in Interparlementair Koninkrijksoverleg-verband.

Bikker Herdé De Sousa-Croes Thijsen