Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632415-(R1915) nr. 14

32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S.

Ontvangen 7 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van het eerste lid kan bij regeling van Onze Minister van Buitenlandse Zaken worden bepaald dat een visum langs elektronische weg kan worden aangevraagd. In deze regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanvraag wordt ingediend, alsmede met betrekking tot het beheer van bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden.

Toelichting

Toerisme vormt voor alle landen en openbare lichamen van het Koninkrijk een belangrijke economische pijler. Gelet op de immer voortschrijdende technologische ontwikkelingen en in het kader van een doelmatige uitvoering van de rijkswet ten behoeve van de economische belangen van de landen is het wenselijk dat een visum ook langs elektronische weg kan worden aangevraagd. Het onderhavig amendement strekt er dan ook toe dat een visum langs elektronische weg kan worden aangevraagd; voorts dat in gemeld verband nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop een zodanige aanvraag kan worden ingediend, alsmede met betrekking tot het beheer van opgenomen gegevens en bescheiden.

Bikker Herdé De Sousa-Croes Thijsen