32 414 Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 oktober 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 7, tweede lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede: ten minste.

II

De artikelen 13, 14, 15, 16 en 17 worden vernummerd tot de artikelen 12, 13, 14, 15 en 16.

Toelichting

Deze nota van wijziging wijzigt het wetsvoorstel op een tweetal punten, voor de achterliggende redenen verwijzen wij kortheidshalve naar de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II, 2010/11, 32 414, nr. 10).

Onder I vervalt de bepaling «ten minste» in het artikel dat de inkomstenvoorziening regelt. Onder II wordt de omissie ten aanzien van de nummering van de artikelen in het wetsvoorstel hersteld.

Eijsink

Van Dijk

Hachchi

El Fassed

Voordewind

Ouwehand

Van der Staaij

Hernandez

Bruins Slot

Bosman

Naar boven