32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2013

In uw brief van 4 september 2013 van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu verzocht u mij om de Aanvulling op het MER 1e fase van de Goederenroute Oost-Nederland (onderdeel van PHS) toe te zenden. Hierbij voldoe ik aan uw verzoek1.

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 15 november 20132 heb ik er voor gekozen om voor deze Aanvulling op het MER 1e fase PHS-GON een extra consultatieronde in te richten, waarin belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om schriftelijk hun reactie te geven. Die consultatieronde zal de komende maanden plaatsvinden.

Na de consultatieronde en het daarop volgende bestuurlijke overleg met de betrokken overheden zal ik overgaan tot besluitvorming over de voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo en de planning van het vervolgproces. Zoals aangegeven in mijn eerdergenoemde brief verwacht ik uw Kamer voor 1 juni 2014 over mijn beslissing te kunnen informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 32 404, nr. 69

Naar boven