Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332402 nr. 14

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 13 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 13, eerste lid, wordt na «van hem betreffende klachten» ingediend: door een klachteninstantie die bestaat uit ten minste drie personen, waarvan er ten minste één werkzaam is geweest in de zorg.

II

In artikel 14, eerste lid, wordt na «een klacht» ingevoegd: bij de klachteninstantie.

III

In artikel 14, tweede lid, wordt na «een klacht» ingevoegd: bij de klachteninstantie.

IV

In artikel 15, eerste lid, wordt na «van een klacht» ingevoegd: bij de klachteninstantie.

V

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder verval van de punt aan het slot, een zinsnede toegevoegd, luidende: door de klachteninstantie.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. De klachteninstantie brengt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijk en met redenen omkleed advies over de klacht uit aan de zorgaanbieder en zendt dit advies in afschrift aan de klager.

  • 5. Het advies, bedoeld in het vierde lid, is bindend ten aanzien van de zorgaanbieder.

VI

In artikel 17 komt het eerste lid als volgt te luiden:

  • 1. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het advies als bedoeld in artikel 16, vierde lid, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht en het advies heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht en het advies heeft genomen, op welke manier de zorgaanbieder uitvoering zal geven aan het advies en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Toelichting

De indiener stelt met dit amendement voor de interne klachtenprocedure enigszins aan te passen: er komt een interne klachteninstantie te bestaan, bestaande uit minimaal drie personen waarvan minimaal één persoon een achtergrond heeft in zorg, waarmee gewaarborgd is dat het advies dat uiteindelijk tot stand zal komen, goed gefundeerd is. Het advies van de klachteninstantie is bindend voor de zorgaanbieder. De klachteninstantie zal het advies tevens doen toekomen aan de raad van bestuur en de raad van toezicht van de zorgaanbieder, zodat ook die goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de zorgaanbieder en zij het beleid waar nodig kunnen aanpassen.

Leijten