Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432382 nr. 34

32 382 Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Nr. 34 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat over het functioneren van advocaten, notarissen, rechters, deurwaarders en officieren van justitie klachten kunnen worden ingediend bij de daartoe aangewezen instanties;

overwegende dat naast het formele klachtrecht informatie over elkaars functioneren wordt uitgewisseld;

overwegende dat deze informatie-uitwisseling nog in de kinderschoenen staat;

overwegende dat de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en het Openbaar Ministerie samen verantwoordelijk zijn voor de rechtsstaat;

constaterende dat voor gericht toezicht op advocaten, notarissen, rechters, deurwaarders en officieren van justitie deze informatie-uitwisseling moet worden geoptimaliseerd zodat het functioneren van de genoemde beroepsgroepen kan worden verbeterd;

verzoekt de regering, deze motie onder de aandacht te brengen van de genoemde organisaties en er daarbij op te wijzen dat signalen over individuele advocaten kunnen worden gemeld bij de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Van Nispen


X Noot
1

Eerder abusievelijk als nader gewijzigde motie gepubliceerd