Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232376 nr. 36

32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341

Ontvangen 12 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel T, wordt artikel 47 als volgt gewijzigd:

1. De aanhef «1.» wordt voor de tekst geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het publiek belang zich hiertegen verzet en de concessie wordt verleend aan een vervoerder waarop de desbetreffende plusregio zeggenschap uitoefent.

II

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 50 na «artikel 47» ingevoegd: , eerste lid,.

III

In artikel I, onderdeel W, wordt in artikel 52 na «artikel 47» ingevoegd: , eerste lid,.

Toelichting

Met dit amendement wordt het mogelijk voor een vervoersregio, in geval van tram-, bus- of metroconcessies, en voor de minister, in geval van treinvervoer, om een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie opnieuw in te besteden aan een daartoe nog bestaand of opnieuw op te richten vervoersbedrijf waarop zij invloed uitoefent.

Monasch

Bashir

Van Gent

Verhoeven


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.