Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232376 nr. 35

32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

Nr. 35 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 december 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid van artikel IVA wordt «artikel I, onderdeel E» vervangen door: artikel II, onderdeel E.

Toelichting

Deze derde nota van wijziging betreft een wetstechnische aanpassing teneinde een foutieve verwijzing naar een artikel van het bij Koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat) te herstellen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus