Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232376 nr. 27

32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN BASHIR

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de PSO-verordening pas per 2019 vereist dat deze geïmplementeerd is in Nederlandse wetgeving;

overwegende, dat andere Europese landen geen haast maken met de omzetting van deze richtlijn in eigen wetgeving;

overwegende, dat Nederland niet het braafste jongetje van de klas in de EU in dezen hoeft te zijn;

verzoekt de regering de voorbeelden in Frankrijk en Duitsland te bezien en voorts geen haast te maken met de aanpassing van de Wp2000,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir