Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232376 nr. 23

32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN GENT

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de betaalbaarheid van het ov voor reizigers centraal moet staan;

overwegende, dat met het aanbesteden van ov het belang van de aandeelhouders toeneemt;

overwegende, dat het belang van de betaalbaarheid voor de reiziger belangrijker is dan de winst voor de aandeelhouders;

verzoekt de regering dit uit te dragen in haar overleg met decentrale overheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Van Gent