32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 88 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2012

Hierbij verzoek ik u om uitstel voor beantwoording van bovenstaande vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, (brief van 18 januari jl., kenmerk 2012Z00504/2012D01504).

De reden is dat de afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu extra tijd vergt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven