32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 13 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nu enkel een zonale beoordeling plaatsvindt en geen zonale toelating;

overwegende, dat toelatinghouders in elke lidstaat toelatingsprocedures moeten doorlopen en dat dit een blokkade kan zijn;

verzoekt de regering de toelatingsprocedure zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven